bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ความเป็นมา

ความเป็นมา

     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เริ่มแรกมหาวิทยาลัย ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยครู เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อหาวิชาการทาง สังคมศาสตร์ การกำหนดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงกำหนดขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางกลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ บทความวิขาการที่นำมาตีพิมพ์ลงในวารสารได้กำหนดเนื้อหาในกลุ่มสาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย การก่อตั้งครั้งแรกมีโครงสร้างมาจากแนวการเขียน ผลงานวิชาการ เอกสารวิชาการ ในระยะแรกอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาได้แยกงานวารสารออกจากบัณฑิตวิทยาลัย และออกวารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ต่อมาได้แยกงานวารสารออกจากบัณฑิตวิทยาลัยให้มาอยู่ในความดูและและบริหาร งานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการนำวารสารเข้าประเมินคุณภาพวารสารรองรับการเข้าสู่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบไปควบคู่กันกับการเตรียมการเข้าสู่ฐาน TCI โดยการรับส่งบทความทางออนไลน์ จากหน้าเว็บไซด์ของหมาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ที่ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนดมีการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 นี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนา  ให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และการนำเสนอบทความคุณภาพและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์ไปใช้ในพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์

 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ  อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 

นโยบาย

  บทความที่เสนอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นบทความที่เสนอถึงความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฏีประกอบสนับสนุนอย่างเพียงพอ หรือเป็นบทความทางวิชาการที่หน้าสนใจมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัย โดยผู้เขียนเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงเอง

 

กำหนดการเผยแพร่

  ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

 

การเผยแพร่

  มอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
70 หมู่ 4  ตำบลหนองบัว 
อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71190

โทรศัพท์ 0-3453-4030,0-3453-4059-60 ต่อ 211,213  
โทรสาร 0-3453-4030
 

  online : http://www.kru.ac.th/journal

 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 11:09:11 แก้ไชวันที่ : 2021-07-14 11:58:00