bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง กำหนดการรับพิจารณาบทความ

การรับพิจารณาบทความ


1.    การรับบทความวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรับบทความ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้า โดยการติดต่อทาง เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และ คลิก ที่รูปภาพวารสารด้านขวามือล่างสุด หรือ อีกวิธีหนึ่ง คือ  Online Journal System (OJS) http : //www.kru.ac.th/journal


2.    คลิก ข้อความทางด้านซ้าย เลือก  การส่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 


3.    กำหนดการรับบทความมี 2 ช่วงเวลา สัมพันธ์กับการออกวารสารฯ 2 ฉบับ  คือ
       ฉบับที่ 1 การเปิดระบบเพื่อส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน
       ฉบับที่ 2 การเปิดระบบส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม
       หมายเหตุ อาจมีการปิดระบบเร็วกว่าเดิมหากมีวารสารครบถ้วน พร้อมตีพิมพ์แล้ว

4.    การรับบทความ ทางฝ่ายจัดทำวารสารจะรับบทความจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และจากบุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และ บทความรับเชิญ


5.    ผู้ส่งบทความ ผู้ส่งจะต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน และกดยืนยัน ระบบจะสำเนาข้อมูลเปิดให้ส่ง ไฟล์เอกสาร โดยจะต้องUpload File บันทึกชื่อไฟล์จะต้องเป็น ภาษาอังกฤษ.doc ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 เท่านั้น


6.    ผู้ส่งบทความ พิมพ์ สำเนายืนยันการส่งบทความ โดยจะมีลำดับเลขที่ รับบทความไว้เป็นหลักฐาน


7.    ชำระค่าธรรมเนียม การลงวารสาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี บัญชีเลขที่  713-0-6-3225-9 ชื่อบัญชี “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี”
พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน  และ แผ่น ซีดี (CD) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 71190.
       หมายเหตุ หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวารสาร ให้กับผู้ส่งบทความ


 8.    หลังจากฝ่ายจัดการได้รับบทความแล้วจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เป็นผู้อ่าน และพิจารณาบทความวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 ท่านหากบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ ฝ่ายจัดทำวารสารจะดำเนินการจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 


9.    บทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโดยผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายจัดการวารสารจะแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อเจ้าของบทความได้แก้ไขถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการเท่านั้น จึงจะนำมาตีพิมพ์ลงในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่ก่อให้เกิดคุณภาพทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ หลังจากการตีพิมพ์แล้วเสร็จท่านจะได้รับวารสาร จำนวน 1 ฉบับ

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ /ฝ่ายจัดการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทร. 034-534 059-60 ต่อ 211,213    โทรสาร 034-534-030.

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2015-08-10 15:37:40 แก้ไชวันที่ : 2021-07-14 12:00:24