bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ

-  ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ

 file template ต้นฉบับการเขียนบทความ 

-
  ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมัครลงตีพิมพ์ 

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้

๑. ดำเนินการปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) จาก ๒ คน เป็นจำนวน  ๓ คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด

๒. ปรับเพิ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (TCI)  กลุ่มที่ ๒ จากจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท

ผู้เขียน : admin วันที่ :2021-09-07 10:48:52 แก้ไชวันที่ : 2021-11-18 14:04:32