ตราประจำมหาวิทยาลัย


     พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมี เปล่งรัศมีออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บน พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับ เหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด สีของสัญลักษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี คือ


สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต
 

 

สีประจำมหาวิทยาลัยใช้สี เหลืองทอง
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
สุทนฺโต วต ทเมถ ซึ่งแปลว่า "ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น"
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกคิ้วนาง หรือ อรพิม


 

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย คือ "สุทนฺโต วต ทเมถ" แปลว่า "ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น" อธิบายความได้ว่า บุคคลจะต้องฝึกอบรมตนเองให้มีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดี กล่าวคือ เป็นคนที่มีคุณภาพดี ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพดีนั้น จะประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
มีความรู้ดี(รู้จริง รู้ลึก และรู้กว้าง)
มีความประพฤติดี(ทำตนเป็นที่เชื่อถือได้ ไม่เป็นคนโลเล สับปลับ ฯลฯ)
และมีความสามารถดี(ฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่เสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลัง)
เมื่อฝึกตนให้มีคุณภาพดีแล้ว จึงควรนำความรู้ความสามารถนั้นมาฝึกอบรมสั่งสอนบุคคลอื่น ดังเช่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงฝึกพระองค์เองมาแล้วเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้สามารถฝึกบุคคลอื่นได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เขียน :admin วันที่ :2010-07-08 10:01:22 แก้ไขวันที่ :2011-05-16 08:42:36
 
 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500