ปรัชญา

       “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา


 

วิสัยทัศน์

       “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ


 

พันธกิจ

      พันธกิจที่ 1   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรัก ผูกพัน และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

     พันธกิจที่ 2   วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต

     พันธกิจที่ 3   บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     พันธกิจที่ 4   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม


 

ยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่น และเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ 2   ยกระดับคุณภาพงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมการนำไปประโยชน์ เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ 3   ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

     ยุทธศาสตร์ 4   ยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในการดำเนินชีวิต

     ยุทธศาสตร์ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้เขียน :admin วันที่ :2010-07-08 10:16:57 แก้ไขวันที่ :2018-07-10 15:08:29
 
 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500