ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับเปลียน เดิมมหาวิทยาลัยใช้ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความแตกต่างจากครุยของวิทยาลัยครูเพราะแต่เดิมวิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี แต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้จนถึงระดับปริญญาเอก สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัก จึงจัดทำครุยใหม่ ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก

     คณะกรรมการออกแบบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยได้ออกแบบครุยให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมีรูปแบบอย่างไทยๆ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาครุยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีรูปแบบไทย มีลักษณะความเป็นสากลผสมผสานกับครุยของสภาการฝึกหัดครูเดิม และประยุกต์สร้างสรรค์เป็นครุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีลักษณะดังนี้

      ตัวเสื้อครุยทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสำรดรอบขอบและที่ปลายแขน ส่วนสำรดต้นแขนเป็นสิ่งแสดงถึงระดับปริญญา และมีเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏประดับครุยด้วย
สีที่ใช้บนแถบสำรด และบนเสื้อครุยนั้นได้ใช้สีจากตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งประกอบด้วย
             สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
             สีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคณูปการ อันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แถบสีประจำสาขา สังเกตได้ดังนี้

          แถบสีฟ้า หมายถึง บัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์
          แถบสีแดง หมายถึง บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์
          แถบสีเหลือง หมายถึง บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
          แถบสีชมพู หมายถึง บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจผู้เขียน :admin วันที่ :2010-07-08 11:24:35 แก้ไขวันที่ :2011-05-16 08:42:15
 
 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500