อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตสาธารณะ

มีวินัย หมายถึง การมีเจตจำนงในการประพฤติปฏิบัติตนได้ตามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจที่จะทำงาน ติดตามผลงาน ที่ได้ กระทำ รวมทั้งรู้จักเสียสละ มีความเห็นใจและเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งการปฏิบัติได้ตาม แบบแผน

 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การ แสวงหาความรู้ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รู้จักวิเคราะห์ สรุปเป็น องค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

จิตสาธารณะ หมายถึง ผู้ที่มีจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความตั้งใจดี และเจตนาดี และมุ่งกระทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ โดยดารใช้หลักธรรม

 


เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : แหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

      แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งให้บริการความรู้ และแหล่งการบริการวิชาการที่สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น

 

      การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทำให้พื้นที่ที่เป็นอยู่อาศัยเจริญงอกงามขึ้น ทั้งนี้ การทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาขึ้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเละความเข้มแข็งของขุมชนผู้เขียน :pr วันที่ :2012-07-06 12:17:40 แก้ไขวันที่ :2018-05-24 10:39:39
 
 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500