การบริหาร     สภาคณาจารย์และข้าราชการกำหนดให้มีขึ้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีองค์ประกอบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ดังนี้
๑. ประธาน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยคณาจารย์ประจำ ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือก
๒. กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยคณาจารย์ประจำ พนักงานของมหาวิทยาลัย เฉพาะตำแหน่งวิชาการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือก
๓. กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยเฉพาะตำแหน่งทั่วไปเป็นผู้มีสิทธิ์เลือก
กรรมการ (๒) (๓) ให้รวมกับจำนวน ๑๕ คน โดยให้คำนวนสัดส่วนจากจำนวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการทั้งหมดที่สังกัดในมหาวิทยาลัย
 

หน้าที่ของสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย

 
รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์

 

รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์ 2554-2555

รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์ 2556

 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500