แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี


คณะครุศาสตร์ เว็บไซต์คณะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เว็บไซต์คณะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
คณะวิทยาการจัดการ เว็บไซต์คณะ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์คณะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยี (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เว็บไซต์คณะ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500