หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต

 
 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500