ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 (6-10มิ.ย.65)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อม ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

สำหรับโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (ววน.) และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคมที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้

 

กิจกรรมภายในการอบรมทั้ง 5 วัน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้และการดำเนินการเขียนงานวิจัยและการข้อทุนวิจัย ซึ่งมีการอบรมในหัวข้อ 1.ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 2.การกําหนดโจทย์การวิจัย 3. การทบทวนวรรณกรรม การสงเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด ตัวแปร ระดับมาตรวัด และสมมติฐานการวิจัย 4. การออกแบบการวิจัย 5. แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ) 6. บูรณาการความรู้และนําเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

 

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-6

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/edit/a.4786920688079921


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:00:07 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500