ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน (8มิ.ย.65)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมคณะผู้บริหารคณะต่างๆรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคณะ สำหรับมหาวิทยาลัยได้มุ่งสร้างลักษณะครูศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของของท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย การพัฒนาทักษะครูของครูในการ Reskill – Upskill – New skill มีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายของ สป.อว.เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงการให้บริการวิชาการ ด้านวิจัยนวัตกรรม และฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และทำความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

ในบ่ายวันเดียวกันยังได้พบปะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่นำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือนำไปสู่อาชีพใหม่และสามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ก่อนเดินทางกลับ

 

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.4787160904722566


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:05:33 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500