kru@kru.ac.th 034-534059-60

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  หมวด : พระะราชบัญญัติ  
  1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  5. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  10. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download
  11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ Download
  12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ Download
  13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ Download
  14. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ Download

Link กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี