kru@kru.ac.th 034-534059-60

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูล ผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น Https://

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรียังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดัง ต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

1. Firewall เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อนุญาตเท่านั้น จึงจะผ่าน FireWall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้

2. Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรียังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะอีกด้วย

3. Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะพิจารณาอย่างรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น ท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้

1. ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์

2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

3. ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจากการจู่โจมโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


จัดทำนโยบายโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี