kru@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน (3ส.ค.66)


โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน (3ส.ค.66)

------------------------------

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric) เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม MARKET PLACE มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภายในกิจกรรมมี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และการจัดให้ความรู้ / กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว KRU green innovation university การประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืนสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (KRU Education Project for Green and Sustainable) กิจกรรมด้านการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรม ถ่ายภาพรณรงค์สิ่งแวดล้อม โพสต์ภาพถ่ายบน facebook ตนเอง และใส่ #KRUGREEN พร้อมข้อความว่า KRUGREEN ลดโลกร้อน คุณช่วยได้ และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะรับต้นไม้รักษ์โลก เป็นต้น

 

สำหรับการโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และรณรงค์การสร้างสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว” ซึ่งให้สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric)

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดหรือสร้างแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ BCG ด้านใดด้านหนึ่งได้

3. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น

------------------------------

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ http://register.kru.ac.th/reg/

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.616979157290187