kru@kru.ac.th 034-534059-60


ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา (7ก.ย.66)


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามความร่วมมือ และการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและนโยบายภาครัฐ”สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

-----------------------------------

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและนโยบายภาครัฐ” และมี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน

 

ภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมาร์ สาขากาญจนบุรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมการเสวนา “การเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและนโยบายภาครัฐ” ประกอบด้วย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายสมภพ ธีระสานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

ดร.มาร์ค อุเทน หางาม กรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Economic Research Institute Greenfield Dawei, Myanmar กรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Economic Research Institute Doha, Qatar

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สมรรถนะ ศักยภาพ และมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการปรับใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายในสถานการณ์จริง ร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

 

และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ที่จะทำให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จก็คือ การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เห็นได้ว่าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีทั้งด้านการบริหารวิชาการ วิชาชีพ การบริหารจัดการ และการใช้หลักสูตร จึงต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับ ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการและนโยบายภาครัฐ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

-----------------------------------

ข่าว/ ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637151105272992&type=3