kru@kru.ac.th 034-534059-60


ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ( 8ก.ย.66 )


ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ( 8ก.ย.66 )

----------------------------

วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 6)

โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านอธิสรรค์ อินทร์ตรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

 

ภายในงานประกอบไปด้วยการมอบโล่เกียรติคุณให้นักวิจัยดีเด่นทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย

1.ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการวิจัยเรื่อง “ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสไทรโยค พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี”

2.ดร.รัชดาภรณ์ บุญทรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็น แผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืน ของวิสาหกิจชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

3.ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง คณะครุศาสตร์ งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอุทกภัย: อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี”

4.ผศ.ดร. ธารา สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ และสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อาทิเช่น การประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่น, เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรง/ความดัน และการสร้างต้นแบบนวัตกรรมเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ได้ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์, ด้านเกษตรกรรม, ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม

5.ผศ.นิรุตต์ จรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น เว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เฟซบุ๊กเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ตามหลักกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์, บทเรียนท้องถิ่นออนไลน์ชุมชนปากแพรก, เว็บไซต์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 3 ภาษา,

และต่อด้วยการพูดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดย ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์

 

งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร สหวิทยาการต่างๆ ด้านการวิจัย ทักษะความรู้ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยในเวทีระดับชาติและเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

-----------------------

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสาขาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่

 

อัลบั้ม 1 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.638215091833260

 

อัลบั้มที่ 2 https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.638262098495226