kru@kru.ac.th 034-534059-60


MOU ภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับ กสศ. (21 ก.ย. 66)


MOU ภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับ กสศ. (21 ก.ย. 66)

------------------------------

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรมที่เค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีพร้อมผู้บริหารและอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์เข้าร่วมลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับ กสศ. ในการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

 

จากนั้นมีการประชุมโดยมีคณบดี(หรือผู้แทนคณบดี ผู้รับผิดชอบโครงการ และประธานหลักสูตรหรือคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อมานำเสนอนวัดกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐาน

ชุมชนท้องถิ่น พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือช่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2566

------------------------------

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ภาพ : งานประชุมและพิธีการ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

สมัครเรียนออนไลน์ https://reg2.kru.ac.th/admissions2/